top of page

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 januari 2022

1. Identiteit van de verkoper
OrionStar Europa
Geregistreerd adres: Roda JC Ring 2T, 6466NH Kerkrade, Nederland

Toegankelijkheid:
E-mailadres:info@orionstar-eu.com
KvK-nummer: 63217430
BTW-identificatienummer: NL855141724B01

2. Definities
1. “OrionStar Europe”: de rechtspersoon OrionStar Europe zoals omschreven in artikel 1.
2. “Klant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn/haar beroeps- of bedrijfsactiviteiten die
in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan met OrionStar Europe.
3. “Producten”: de goederen en licenties die door OrionStar Europe te koop worden aangeboden.
4. “Diensten”: de diensten aangeboden door OrionStar Europe.
5. “De Website(s)”: de website(s) en/of handelsnamen (samen of afzonderlijk), die worden beheerd door OrionStar Europe en zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
6. “Dag”: kalenderdag.

3. Toepasbaarheid:
1. Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn uitsluitend van toepassing op en vormen een integraal
onderdeel van elk aanbod van OrionStar Europe en elke tot stand gekomen overeenkomst tussen OrionStar Europe en de Klant.
2. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op:
bepaalde Producten en Diensten. Mochten één of meerdere bepalingen van de Aanvullende Voorwaarden
strijd zijn met deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van de aanvullende voorwaarden van toepassing
in principe, tenzij anders bepaald.
3. Van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk in de Algemene Voorwaarden is overeengekomen
schrijven door beide partijen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
4. Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd door OrionStar Europe.
5. OrionStar Europe behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. OrionStar Europa zal
de Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden
en Voorwaarden zijn bindend vanaf de aangegeven ingangsdatum.
6. Door gebruik te maken van de websites van OrionStar Europe, een bestelling te plaatsen en/of een aankoop te doen, aanvaardt de Klant de Algemene Voorwaarden en
Voorwaarden alsmede alle overige rechten en plichten zoals vermeld op de Website.
7. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met niet handelende natuurlijke personen
in het kader van hun professionele of zakelijke activiteiten.

4. Offertes en voorstellen
1. Alle offertes en aanbiedingen van OrionStar Europe zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld
citaat. Een offerte of voorstel vervalt automatisch indien het Product of de Dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft:
niet meer beschikbaar. Een offerte vervalt eveneens indien deze niet is aanvaard binnen de geldigheidsduur, zoals aangegeven in de
offerte, door middel van een schriftelijke overeenkomst door de Klant.
2. Een offerte of voorstel is een eenmalig aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.
3. Offertes of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, binden OrionStar Europe niet indien sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.
4. De in een offerte of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele binnen de termijn te maken kosten
kader van de overeenkomst, inclusief reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is OrionStar Europe daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij OrionStar Europe anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht OrionStar Europe niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht voor het overeenkomstige gedeelte van het opgegeven
prijs.
7. Overeenkomsten komen slechts tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging of een volledige transactie door de Klant.
8. De foto's en afbeeldingen met eventuele beschrijvingen die OrionStar Europe gebruikt of beschikbaar stelt, komen in grote lijnen overeen met de Producten
en aangeboden diensten. OrionStar Europe kan niet aansprakelijk worden gesteld als een afbeelding of kenmerk (enigszins) afwijkt van het daadwerkelijke Product
of Dienst.
9. Een bestelling wordt pas verwerkt nadat de volledige betaling is gedaan of alle informatie die nodig is om de gegevens van de klant te verifiëren, is voldaan
kredietwaardigheid is ontvangen. Indien OrionStar Europe op grond van deze controle goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan,
OrionStar Europe is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren.
10. Specifiek voor een bestelling gekochte producten of producthoeveelheden kunnen niet worden geretourneerd indien partijen zijn overeengekomen dat de
recht op retour is uitdrukkelijk uitgesloten.
11. OrionStar Europe behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Levering: deadlines, uitvoering en wijziging
1. OrionStar Europe of een door haar ingeschakelde derde zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen en
het leveren van Producten en bij de beoordeling van aanvragen voor het verlenen van Diensten.
2. Het verzoek wordt verwerkt binnen 5 werkdagen nadat OrionStar Europe de volledige betaling heeft ontvangen of een levering heeft geaccepteerd
op rekening.
3. Als plaats van levering geldt het bij het plaatsen van de bestelling aangegeven afleveradres.
4. OrionStar Europe zal bestellingen die voorradig zijn met bekwame spoed na ontvangst van de bestelling uitvoeren. Als de levering is vertraagd vanwege:
(eventueel tijdelijk) gebrek aan voorraad of om andere redenen, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
de Klant zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. In dat geval heeft de Klant het recht om de bestelling zonder extra kosten te annuleren
kosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Alle door OrionStar Europe in de overeenkomst genoemde tijden (inclusief levertijden) zijn naar beste weten vastgesteld, gelden bij benadering, zijn onder voorbehoud en zijn niet definitief. Het simpelweg overschrijden van deze termijnen leidt niet tot het falen of enige aansprakelijkheid van OrionStar Europe jegens de Klant en geeft de Klant niet het recht om de overeenkomst te beëindigen. Indien het risico bestaat dat deze tijden worden overschreden, zal OrionStar Europe dit zo spoedig mogelijk meedelen. In dat geval zal de termijn in overleg met de Klant worden verlengd.
6. Indien op verzoek van de klant op andere dan gebruikelijke wijze wordt geleverd, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
7. Het lossen van goederen geschiedt voor rekening en risico van de Klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. OrionStar Europe is gerechtigd diensten en/of zaken in gedeelten te leveren (deelleveringen).
9. De Klant erkent dat OrionStar Europe afhankelijk is van de medewerking van de Klant voor de levering van Producten en Diensten. Afnemer dient er onder meer voor te zorgen dat de plaats waar de Producten moeten worden afgeleverd vrij en gemakkelijk toegankelijk is en dat de Producten zo nodig voor risico van Afnemer kunnen worden opgeslagen.
10. De betalingsverplichting van de Klant kan niet worden opgeschort wegens eventuele afwijkingen in levering, hoeveelheden of specificaties.
11. Indien de Klant de Producten of Diensten weigert of nalatig is in het treffen van de nodige maatregelen voor de levering ervan, is OrionStar Europe gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijke ingang te ontbinden en over de Producten te beschikken naar eigen goeddunken. Eventuele schade en/of kosten ontstaan als gevolg van een dergelijke weigering of verzuim (inclusief maar niet beperkt tot transportkosten en/of opslagkosten vanaf de geplande leveringsdatum) zullen op de Klant worden verhaald.

6. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
1. Onverminderd haar overige rechten is OrionStar Europe gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadevergoeding aan de Klant indien:
a) de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en, indien verhaalbaar, de Klant zijn verplichtingen niet binnen een redelijke termijn is nagekomen;
b) na het sluiten van de overeenkomst OrionStar Europe ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c) de Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd wordt zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d) een vertraging aan de zijde van de Klant maakt het onmogelijk te verwachten dat OrionStar Europe de overeenkomst zal uitvoeren onder de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden.
2. OrionStar Europe is voorts bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken of indien zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat van OrionStar Europe redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst ongewijzigd laat.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OrionStar Europe op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien OrionStar Europe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kunnen zowel OrionStar Europe als de Klant de overeenkomst (eventueel gedeeltelijk) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen door OrionStar Europe alleen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen.
5. Indien OrionStar Europe de overeenkomst tussentijds beëindigt, zal OrionStar Europe in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van werkzaamheden voor OrionStar Europe extra kosten met zich meebrengt, zullen deze aan de Klant in rekening worden gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen voornoemde termijn te voldoen, tenzij OrionStar Europe anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement of aanvraag daartoe, beslag - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - voor rekening van Afnemer, schuldsanering of enige andere omstandigheid die verhindert dat de Klant vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken, staat het OrionStar Europe vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te ontbinden of de bestelling of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadevergoeding. In dat geval zijn de vorderingen van OrionStar Europe op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Klant een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten, vermeerderd met de eventuele aan- en afleverkosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht, tenzij zich een situatie als omschreven in artikel 5.4 heeft voorgedaan.

7. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen de door OrionStar Europe opgegeven betalingstermijn en in de valuta waarin is gefactureerd. OrionStar Europa heeft de titel:
per levering/bestelling te factureren en de betalingstermijn te allen tijde eenzijdig te wijzigen, inclusief het instellen van betaling in
voorschot.
2. Indien de Klant een factuur niet tijdig betaalt, is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan verschuldigd
rente van 10% per jaar, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente
verschuldigd zal zijn. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment waarop de volledige
verschuldigde bedrag wordt betaald. Het bedrag van de onbetaalde facturen wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling eveneens verhoogd
verzuim, door een forfaitaire vergoeding van 20% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, onverminderd het
Het recht van OrionStar Europe om vergoeding van de werkelijk gemaakte schade en gemaakte kosten te vorderen.
3. OrionStar Europe behoudt zich het recht voor om op elk moment een bedrag aan de Klant te verrekenen met enig bedrag dat de Klant verschuldigd is
Klant aan OrionStar Europe op grond van enige overeenkomst met de Klant, onverminderd alle andere rechten waarover OrionStar Europe beschikt.
De Klant is nimmer gerechtigd enig door hem aan OrionStar Europe verschuldigd bedrag te verrekenen.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Een Klant op wie/die geen beroep kan doen op
Artikel 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd de betaling van een factuur op te schorten voor enige
andere reden.
5. Indien de Klant in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zijn alle kosten
gemaakt ter verkrijging van voldoening van de hoofdsom en rente buiten rechte zijn voor rekening van de klant, evenals alle wettelijke
kosten, waaronder de kosten die door externe deskundigen en advocaten in rekening worden gebracht.
6. OrionStar Europe kan te allen tijde - binnen wettelijke grenzen - bepalen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, zoals
alsmede alle feiten en factoren die relevant zijn voor een grondige beoordeling van de kredietwaardigheid van de Klant. Op basis van deze uitkomst
OrionStar Europe kan aan de Klant aanvullende voorwaarden stellen zoals het stellen van zekerheid, waaronder bank- en/of andere
garanties.
7. De Klant dient OrionStar Europe tijdig op de hoogte te stellen van elke materiële wijziging in de KvK/groep
structuur/financiële positie die een substantiële invloed kan hebben op de beslissing van OrionStar Europe om op rekening te leveren.
9. OrionStar Europe behoudt zich het recht voor om tegoeden en vooruitbetalingen op elk moment zonder opgaaf van redenen te wijzigen of in te trekken.

8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door OrionStar Europe geleverde Producten in het kader van de overeenkomst
blijft eigendom van OrionStar Europe, tenzij uit de aard van het Product anders voortvloeit, totdat de Klant naar behoren heeft:
alle verplichtingen uit de met OrionStar Europe gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, waaronder begrepen volledige betaling van de koopprijs, eventuele
op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schade.
2. Door OrionStar Europe geleverde producten waarop krachtens lid 1 een eigendomsvoorbehoud rust, mogen niet worden doorverkocht en mogen
nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd de Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren
onder het eigendomsvoorbehoud vallen of tot zekerheid te stellen.
3. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van OrionStar Europe veilig te stellen.
Dit houdt onder meer in dat de Klant de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zodanig zal bewaren dat:
de Producten zijn duidelijk herkenbaar als eigendom van OrionStar Europe en zullen geen enkele identificatie verwijderen, beschadigen of verdoezelen
merktekens op de Producten of hun verpakking.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden of bij liquidatie,
surseance van betaling of faillissement of aanvraag van zodanige of enige andere omstandigheid die verhindert dat de Klant
de Klant vrijelijk over zijn/haar activa kan beschikken, is verplicht OrionStar Europe hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. In dergelijke gevallen, evenals
wanneer de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens OrionStar Europe niet nakomt of wanneer OrionStar Europe goede grond heeft te vrezen
dat hij/zij deze verplichtingen niet zal nakomen, is de Klant verplicht de goederen die nog eigendom zijn van OrionStar Europe te retourneren aan
OrionStar Europe op eigen kosten.
5. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en deze verzekering ter inzage te geven aan OrionStar Europe op
eerste verzoek. OrionStar Europe heeft recht op eventuele uitkeringen door de verzekeringsmaatschappij. Voor zover nodig, zal de Klant
verbindt zich er bij voorbaat toe met OrionStar Europe samen te werken in al hetgeen in dit kader nodig of wenselijk mocht zijn.
6. In het geval dat OrionStar Europe haar in dit artikel aangegeven eigendomsrechten wil uitoefenen, verleent de Klant OrionStar Europe en
door OrionStar Europe aangewezen derden vooraf, onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om alle plaatsen te betreden waar OrionStar Europe's
eigendom zich bevindt en de Producten terug in bezit te nemen.

9. Garanties, onderzoek en klachttermijn
1. De door OrionStar Europe te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden
tijdstip van levering en waarvoor ze bij normaal gebruik bestemd zijn. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Producten
bedoeld voor gebruik binnen Europa. Bij gebruik buiten Europa dient de Klant zelf te verifiëren dat de Producten geschikt zijn voor:
daar gebruiken en voldoen aan de gestelde voorwaarden. In dat geval kan OrionStar Europe andere garantie- en andere voorwaarden stellen
betreffende de te leveren Producten of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in dit artikel bedoelde garantie is gelijk aan de fabrieksgarantie op het Product, tenzij uit de aard van:
het geleverde Product anders aangeeft of partijen anders zijn overeengekomen.
3. Alle vormen van garantie komen te vervallen indien een gebrek het gevolg is van of voortvloeit uit onoordeelkundig of onoordeelkundig gebruik of gebruik na het verstrijken
datum, onjuiste opslag of onderhoud door de Klant en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van OrionStar Europe,
de Klant of derden wijzigingen aan het Product hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, indien er andere zaken aan waren bevestigd die:
niet mochten zijn bijgevoegd of indien deze op een andere dan voorgeschreven wijze zijn bewerkt of gewijzigd. De klant is
evenmin recht op garantie indien het gebrek is veroorzaakt door of het gevolg is van omstandigheden buiten de macht van OrionStar Europe, waaronder
maar niet beperkt tot weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot extreme regenval of temperaturen), etc.
4. De Klant is verplicht het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk op het moment dat de Producten
hem ter beschikking worden gesteld of wanneer de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht. De Klant is tevens verplicht om te onderzoeken:
of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenkomt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
partijen hierover zijn overeengekomen.
5. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan OrionStar Europe te worden gemeld, tenzij partijen:
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 ., schriftelijk aan OrionStar Europe te worden gemeld
werkdagen na ontdekking, op straffe van verval van het recht deze klachten kenbaar te maken. Het rapport moet bevatten als
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek, zodat OrionStar Europe in staat is adequaat te reageren. De klant moet geven
OrionStar Europe de mogelijkheid om een klacht te (doen) onderzoeken.
6. Indien de Klant een gebrek tijdig meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. In dat geval zal de Klant
blijft tevens gehouden tot afname en betaling van de bestelde Producten. Indien de Klant geen melding doet of niet doet:
tijdig een melding in de zin van dit artikel doet, worden de Producten geacht door de Klant te zijn geaccepteerd.
7. Indien een gebrek later wordt gemeld, heeft de Klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadevergoeding.
8. Indien wordt vastgesteld dat een Product defect is en de Klant dit tijdig heeft gemeld, zal OrionStar Europe binnen een redelijke termijn
termijn na terugontvangst van het Product, of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving van de
defect door de Klant, ofwel het defecte Product vervangen of repareren of de Klant een vervangingsvergoeding betalen als vervanging
en reparatie zijn beide niet mogelijk. In geval van vervanging is de Klant verplicht het Product aan OrionStar Europe te retourneren en
eigendom daarvan over te dragen aan OrionStar Europe, tenzij OrionStar Europe anders aangeeft.
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten aan de zijde van OrionStar Europe, daaronder begrepen de onderzoekskosten,
volledig voor rekening van de Klant.
10. Na het verstrijken van de garantietermijn komen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzending en voorrijd
kosten, komen voor rekening van de Klant.
11. Speciaal voor de Klant vervaardigde of bestelde materialen worden nimmer teruggenomen.
12. OrionStar Europe behoudt zich het recht voor om, in geval van schade veroorzaakt door de Klant, geretourneerde artikelen met verborgen of zichtbare
gebreken, eventuele kosten in rekening te brengen of niet terug te nemen. Er mogen geen wijzigingen zijn aangebracht of geschreven op de
leveringsartikel en het leveringsartikel moet in een onbeschadigde staat verkeren; alle documentatie, garantiebewijzen en
verpakkingsmaterialen dienen in originele staat (dus onbeschreven) bij de retourzending te worden meegeleverd. Wanneer zichtbare gebreken hebben
is geïdentificeerd en gemeld in overeenstemming met lid 4 en 5, moet de retourzending in het bezit zijn van:
OrionStar Europe uiterlijk 14 dagen nadat de Klant de Producten heeft ontvangen. Alle producten met een seal- of blisterverpakking moeten:
ongeopend of teruggestuurd worden. Geopende seal- of blisterverpakkingen worden teruggenomen indien het een defect in de inhoud betreft dat niet:
zichtbaar voor het openen.
13. De toepasselijkheid van het bepaalde in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Aansprakelijkheid
1. Indien OrionStar Europe tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van OrionStar Europe beperkt tot hetgeen is bepaald in
deze clausule.
2. OrionStar Europe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OrionStar Europe is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie
verstrekt door of namens de Klant.
3. De totale aansprakelijkheid van OrionStar Europe is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid
betreft.
4. De aansprakelijkheid van OrionStar Europe is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.
5. OrionStar Europe is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
aangezien de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, worden de eventuele redelijke kosten gemaakt om
de gebrekkige prestatie van OrionStar Europe aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan OrionStar Europe kan worden toegerekend, en redelijkerwijs
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade
directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. OrionStar Europe is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, inclusief incidentele, bijzondere of gevolgschade veroorzaakt door:
de Klant, ongeacht of deze vorderingen zijn gebaseerd op contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere grond, inclusief maar niet:
beperkt tot gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. OrionStar Europe sluit aansprakelijkheid te allen tijde uit voor schade waartegen de Klant reeds verzekerd is.
9. De in dit artikel opgenomen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van OrionStar Europe geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet,
grove schuld of bewuste roekeloosheid van OrionStar Europe.

11. Overdracht van risico
1. Alle risico's van welke aard dan ook zijn voor rekening van de Klant vanaf het moment van levering van de Producten en Diensten aan de gespecificeerde
bezorgadres.
2. Indien levering van de Producten of Diensten niet kan plaatsvinden door een aan de Klant toe te rekenen oorzaak, gaat het risico over op:
de Klant op de geplande leveringsdatum zoals meegedeeld aan de Klant.

12. Overmacht
1. In geval van overmacht is OrionStar Europe niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. OrionStar Europe heeft recht op:
haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die onafhankelijk is van de
wil van OrionStar Europe en/of onvoorziene omstandigheid die OrionStar Europe verhindert
geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer stakingen, ziekte van het personeel, brand,
overstromingen, waterschade, oorlogen en opstanden, epidemieën of pandemieën, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsonderbrekingen,
energiestoringen, storingen in een (al dan niet telecommunicatie) netwerk of gebruikte verbinding of communicatiesystemen en/of de
het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet- of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en de
afwezigheid van een door de overheid uitgegeven vergunning.

13. Intellectuele eigendom
1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten op informatie, communicatie of andere
getoonde uitingen met betrekking tot de Producten, Diensten en/of de Websites berusten bij OrionStar Europe, haar leveranciers of andere
rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteursrecht-, merk-, modelrechten en/of andere rechten (waaronder:
intellectuele eigendomsrechten), met inbegrip van technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten, al dan niet octrooieerbaar of
niet.
3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals hierin beschreven
artikel, zoals reproductie zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OrionStar Europe, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

14. Vertrouwelijkheid
1. Partijen zullen op geen enkele wijze informatie verstrekken die hen ter kennis komt in het kader van:
de overeenkomst en het vertrouwelijke karakter waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden, tenzij een van de uitzonderingen
als bedoeld in dit artikel van toepassing is of de partij die de informatie verstrekt, daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. Deze vertrouwelijkheid
verplichting blijft voortbestaan gedurende een periode van twee jaar na afloop van de overeenkomst.
2. Een partij is niet verplicht tot geheimhouding van informatie die:
a) de ontvangende partij zelfstandig in bezit heeft gehad of ontwikkeld voordat de leverende partij het verstrekte, tenzij de ontvangende partij
redelijkerwijs had kunnen weten dat dergelijke informatie als vertrouwelijk zou worden beschouwd; of
b) publiekelijk bekend is op het moment van openbaarmaking of openbaar is geworden zonder schending van de geheimhoudingsplicht;
of
c) de ontvangende partij op niet-vertrouwelijke basis rechtmatig verkrijgt of heeft verkregen van een derde, zonder dat die derde
partij die een contractuele of wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid schendt; of
d) openbaar moeten worden gemaakt vanwege een toepasselijke wettelijke vereiste of op verzoek van een bevoegde rechtbank of een bevoegde
overheidsinstantie, regelgevende, wettelijke of zelfregulerende instantie.
3. Geen van beide partijen zal persberichten uitgeven of openbare aankondigingen doen met betrekking tot de overeenkomst en samenwerking
tussen de partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij openbaarmaking vereist is door toepasselijke wetgeving en
voorschriften.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit door OrionStar Europe gedane voorstellen of met haar gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan:
de bevoegde rechtbank in de plaats
waar OrionStar Europe haar statutaire zetel heeft, tenzij een dwingende bepaling van de wet uitdrukkelijk een andere rechtbank aanwijst als:
bekwaam.

16. Deelbaarheid
1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet-afdwingbaar zou zijn, is die specifieke
bepaling wordt gescheiden van deze Algemene Voorwaarden. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen blijft
in een dergelijk geval volledig van kracht. De partijen zullen alles in het werk stellen om elke ongeldige bepaling te vervangen door geldige en afdwingbare
bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect zullen bereiken als zou zijn bereikt door toepassing van de
ongeldige bepaling.

17. Overdracht
1. De Klant kan zijn/haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden niet overdragen en
Voorwaarden aan derden, tenzij OrionStar Europe hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. OrionStar Europe kan alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan een derde
partij met voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

18. Ontheffing
1. Het niet uitoefenen door OrionStar Europe van haar rechten of vertraging in het uitoefenen van haar rechten onder de overeenkomst zal nimmer worden geïnterpreteerd als:
een ontheffing daarvan.

bottom of page